15.3 C
Randers
lørdag, juli 13, 2024

Stor tilfredshed med genoptræningsforløb

Borgere i Randers Kommune er blandt de borgere i landets kommuner, der er mest tilfredse med genoptræningsforløb. Det viser en landsdækkende undersøgelse som Indenrigs- og Boligministeriet har udviklet i 2022.

På de fleste spørgsmål angiver over 80 procent af borgerne, at de er meget tilfredse eller tilfredse med genoptræningsforløb, og besvarelserne placerer sig oftest over landsgennemsnittet. Særligt angiver over 90 procent af borgerne i Randers Kommune, at de er tilfredse med modtagelsen ved genoptræningsforløbets start samt med terapeutens forståelse for borgerens situation. Sammenlignes med de seks største kommuner i landet, scorer Randers Kommune højest på den samlede tilfredshed med genoptræning.


Resultater over landsgennemsnittet
I resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen findes ingen overvejende negative besvarelser. Den mindste andel tilfredse eller meget tilfredse borgere findes på spørgsmålene om den gennemsnitlige effekt af træningsforløbet (72 procent) og afslutningen på træningsforløbet (76 procent). Dog ligger tilfredsheden på begge områder over landsgennemsnittet. Dertil peger relativt få borgere på forhold, som kan forbedre genoptræningsforløbet. Flest borgere (20 procent) peger på deres egen indsats i træningsforløbet som en forbedringsmulighed.

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget og Omsorgsudvalget er rigtig glade for, at Randers ligger i top på genoptræningsområdet. Blandt årsagerne til den store tilfredshed fremhæver udvalgene, at der er skabt gode rammer for, at borgerne får hjælp til at opnå den bedst mulige funktionsevne efter genoptræningen, samtidig med at medarbejderne på sundheds- og omsorgsområdet hver dag gør en stor forskel. De sørger for, at hver borger får et genoptræningsforløb, der er tilpasset den enkeltes situation, og samtidig giver de vejledning i og støtte til at opretholde funktionsniveau efter afsluttet genoptræningsforløb. Fremadrettet vil omsorgs- og sundhedsområdet særligt arbejde for at fastholde og videreudvikle arbejdet med at støtte borgernes evne til at tage vare på egen sundhed.

I Randers Kommune er der samlet set gennemført 851 besvarelser af spørgeskemaet, hvoraf 49 borgere har modtaget genoptræning efter serviceloven og 802 borgere efter sundhedsloven. Det giver i Randers Kommune en samlet svarprocent på 41 procent ligesom den gennemsnitlige svarprocent på landsplan også er 41 procent. Spørgeskemabesvarelserne er næsten ligeligt fordelt på gruppen af borgere, som er under eller over 67 år.

Undersøgelsen er gennemført af Danmarks Statistik i perioden juli til oktober 2022.

Relaterede artikler

Nyeste artikler